Ekonomi Tjänster

Revision
Revisorn ska enligt aktiebolagslagen ”i den omfattning god redovisningssed bjuder granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning”. Detta för att den information bolaget lämnar externt till olika intressegrupper ska ge en rättvisande bild av bolaget.

Redovisning
Eller bokföring som många väljer att kalla det. En väl och korrekt upprättad redovisning är en källa för tillförlitlig information och styrning av verksamheten. Den utgör också grunden för senare upprättande av bokslut och deklarationer. Vi hjälper dig gärna hela vägen fram.

Bokslut
För de företag som årligen ska upprätta årsbokslut eller vill informera sig om hur verksamhetsåret gått ekonomiskt ställer vi gärna upp helt efter individuella önskemål. Det kan gälla frågor kring periodiseringar, värderingar, bokslutsdispositioner eller konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Skatter
Varje år ska företagare och privatpersoner fylla i sin deklaration vilken sedan utgör grunden för skattemyndighetens årliga taxering. För många känns detta arbete tungt och svårbegripligt. För oss är det ett nöje och vi kan, om du önskar, reda ut begreppen och guida dig rätt bland gällande regler.

Allmänna företagstjänster
Företagare behöver periodvis en partner som bollplank att dryfta ekonomiska & juridiska frågor med. Dessa kan gälla såväl företagandet som privatekonomin. Det kan handla om rutiner, kalkyler och budgetarbete eller funderingar kring företagsformer och hur man kommer igång. Oavsett orsak så finns Vi här för Er när Ni önskar.

Bolagsärenden
Under ett bolags livscykel inträffar i regel händelser som kräver engagemang och ageranden. Det börjar normalt efter affärsidéns tillkomst med en bolagsbildning. Senare kan det bli aktuellt med ändringar av verksamhet, bolagsordning, styrelse, revisorer eller andra funktionärer som behöver registreras. Andra exempel på ärenden kan handla om formella rutiner, kompanjonavtal, överlåtelser, likvidationer eller den årliga årsredovisningen. Vi står gärna till Er tjänst